Prayer Times For 6 Million Cities Worldwide
Country:

Knowing Allah

 ምድሓን ከመይ ይከአል?

by ask-anas_1

መቸም ብሓደደ ክርስትና እምነት ተኸተልቲ ምድሓን ብዘይ ገለ ምፍራህ

 አብ አደባባይ ይዛረቡ ንሪኢ ፡፡ ብመርት ዖ አንጻር ድሕሪ ሪኢና ከኣ ካልእ እዩ ግን ብዘይ ፍልጠት ይኹን ወይ ኮነ ኢልካ ክትዕ ይመስል፡፡ ምኽንያቱ የሱስ ንዓና ኢሉ ስለ ተስቕለ ንሕና ዲሒንና ኢና ይብሉ፡፡
> ይኹን እንበር የሱስ ተሰቒሉ እንተበልና ውን ምድሓን ብስቕለት ከምዘይከአል መርትዖታት አሎና ፡፡ ብኻልእ ወገን ከይገልጽና ክንሓልፎ ዘይደሊ ሓደ ሰብ ክድሕን ዝኽ እል ፈጣሪኡን ዝተፈጥረሉ ዓላማ ምፍላጡ ከም ኡ ውን በቲ ዝ አዘዞ ነገር ምም እዛዝ ብቲ ዝኸልከሎ ምርሓቅ እዩ ፡፡ መድሓኒ ሓደ ፈጣሪ ምኻኑ ከይዘንዕካ መለኮታዊ ዝኮነ መጽሓፍ ምንባብ ምግንዛብን ምምርማርን ፈጣሪ ዝሃበና አእምሮ ተጥቂምና አብ ግብሪ ምትግባር ክንድሕን ንኽእል፡፡
>
> ይኹን እንበር ምድሓን ከ ብቐሊሉ ይርከብ ዶ ? መጽሓፍ ቁዱስ ከምዚ ይብል,… - እታ ናብ ጥፍኣት እትወስድ ደገ ርሕብቲ፡ መገዳውን ገፊሕ እያ፡ እቶም ብእኣ ዚኣትዉ ድማ ብዙሓት እዮም። እታ ናብ ህይወት እትወስድ ደገ ግና ጸባብ፡ መገዳውን ቀጣን እያ፡ እቶም ዚረኽብዋ ኸኣ ሒደት እዮም እሞ፡ በታ ጸባብ ደገ እተዉ። ….ማቴዎስ 7፡14
>
>
> እየሱስ ናይ ዘል አለም ሕይወት ወይ ምድሕን ንምርካብ መገዲ ቀጢን ካብ ኮነ መ እተዊኡ ዝጸበበ ከምኡ ወን ዝረኽብዋ ውሑዳት እዮም ኢሉ ነጊሩና ፡፡
>
> አብ ዓለምና አብዚ ሕጂ እዋን 114 ዓይነት መጻሕፍቲ ይርከቡ ካብ አቶም ብዙሓት ምሳለ ክወሃብ ይከአል እዙ አድላይ ድሕሪ ኮይኑ፡፡
>
> ድሕር ሓሲብናዮ በየናይ መምርሒ ክ እቶ ይከአል? መጽሃፍ ቁዱስ ከ ንምንታይ እዩ ክፈላለ ኪኢሉ ?
>
> ሓደ ሓደ ቤተክርስትያን ክሰብኩ ከለዉ ከምዝረኤ ናይ አምላኽ ፍርዲ ናብ ኦም አጸጊዖም ንሕና ዲሒና ኢና ክብሉ ይስምዑ ፡ እዚ አበሃህላ ግን ሕቶ ዘሕተት እዩ፡፡
>
> ወዲ ሰብ አብ መሬት ከሎ ናብ ገሃነምን ገነትን ክድሕንን ከምዘይድሕንን ከምዝኮነ ዝፈልጥ ተኾይኑ ናይ ፍርዲ መዓልቲ እንታይ አድለየ ?እዚ አበሃህላ መጽሓፍ ቅዱስ ይድግፎ ዶ ?
>
> እስኪ መጽሕፍ ቅዱስ እንትይ ይበል……………….፳፮ - ብዙሕ ተገሪሞም ንሓድሕዶም፡ መን ደኣ ዀን ኪድሕን ይከኣሎ? ተባሃሀሉ።
> ፳፯ - የሱስ ጠሚትዎም፡ ንኣምላኽ ኲሉ ይከኣሎ እዩ እሞ፡ ንኣምላኽ ደኣ እምበር፡ ንሰብሲ ኣይከኣሎን እዩ፡ በለ። ማርቆስ 10፡26
>
> መ.ቅ ፲፫ - ምእንቲ ስመይ ከኣ ኲሉ ኺጸልኣኩም እዩ። እቲ ኽሳዕ መወዳእታ ዚዕገስ ግና ንሱ ኺድሕን እዩ። ማቆስ 13፡13
> እዞም ዓንቅጻት የሱስ ግልጺ ከምዝገበሮም ምድሓን ብሃደ ፈታሪ ትራህ እዩ፡ እንበርማንም ሰብ ብፍቃዱ ዲሒነ እየ ክበል ከምዘይከአል ይሕብረና፡፡ ወዲ ሰብ ብፍልጠቱ ውሱን እዩ ሳዓታትን መዓልታትን ምስሓለፈ አብ ሂወቱ ሃንቲ ነገር ከምዘይከውን ርግሰኛ ከይኑ ክዛረብ አይክእልን ፡ ስልዚ ሓደ አነ ሃቅኛ አማኒ እየ ዝበል ብዘለዎ እምነት ስጋብ ፍጻሜ ሂወቱ ጸኒዑ ይንበር አይንበር ምፍላጥ አይከአሎን እዩ፡፡ ነዚ ናይ ርሑቕ ምስጢር ረአይ ፈላጢን መሻርኸቲ ዘይብሉ ሓደ አላህ (ፈጣሪ) እዩ፡፡ ዘሱስ ወን ዝበሎ ሕጂ ዲሂንኩም ኢኩም ዘይኮነ ስጋብ መጨረሻ ሂወትኩም ዝጸኔዔ ክድሕን እዩ እዚ ማለት ድማ ስጋብ መጨረሻ ሂወትካ ብሓቀኛ እምነት ዝጸኔዕካ ድሕሪ ኮይንካ ክትድህን ትኬእል፡፡
> ሓደ ሰብ አብ መሬት ከሎ ዲሒነ ድሕሪ ኢሉ ሓጢአት የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱ ሓጢአት ድሕሪ አለዎ ክድሕን አይከልን እዩ፡
> መ.ቅ…………..፳ - ብርግጽ፡ ሰናይ ዚገብር እሞ ዘይሐጥእ ጻድቕ ኣብ ምድሪ የልቦን። መ.መክበብ 7፡20
>
> ፬ - ሰብ ደኣ ኸመይ ገይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኪጸድቕ?
> ወይ ውሉድ ሰበይቲ ኸመይ ኢሉ ንጹህ ኪኸውን ይኽእል?
>
> መ.እዮብ 25፡4
>
> አብዪ ዓለም ጽድቂ ዝገብር ድሕሪ ዘየለ ከሙኡ ውን ካብ ሰበይቲ ዝውለድ ንጹሕ ድሕሪ ዘይኮነ ሃጢአተኛ ካብ ኮነ ንስኻ ወይ ነስኺ ብቐሊሉ ዲሂነ እየ ማለት ከምዘይትኸሉ ክትፈልጡ ይግበአኩም ፡፡ የሱስ ከምዚ ይብል………………….፳ -
>
> ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ ጻሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣዝዩ እንተ ዘይበዝሔ፡ ናብ መንግስተ ሰማያት ከቶ ኣይትኣትዉን ኢኹም፡ ኢለ እነግረኩም ኣሎኹ።.
> ማቴዎስ 5፡20
>
>
> እንበአር ወዲ ሰብ ጽድቂ ጻሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣዝዩ እንተ ዘይበዝሔ፡ ናብ መንግስተ ሰማያት ከም ዘይ አቱ ምኻኑ የሱስ ድሕሪ ተዛሪቡ እንበአር ናህና ጽድቂ ካብ ብፈሪሳውያን ምብላጹ እንታይ መረጋገጺ አሎና ? ሓደ ሓደ ጭራሽ ዝ የሱስ ዝመጸ ናዓና ካብ ሓጢአትና ክሽከም ኢሉ ተሰቂሉ አብ መስቀል ክመውት ስለዚ ንሕና ሓጢአት የብለናን ዲሕና ኢና ይብሉ እዚ አበሃህላ ግን ሓቀኛ መርትዖ መሰረት ዘይገበረን ካብ የሱስ አስተምህሮ ዝወጸ እዩ ፡፡ ምኸንያቱ የሱስ አብ ሓንቲ ቦታ የለን ናዓካትኩም ሓጢአት ስርየት መጽየ ዝብል አንቀጽ ኮነ ቃል የለን ፡፡ ብ አንጻሩ ሓደ ሰብ ናይ ዘለአለም ሂወት ዝርከብ ብከመይ መገዲ እዩ _? ምስ ሐተቶ መልሲ ናይ የሱስ ከምዚ ኔሩ ………
> ፲፮ - እንሆ፡ ሓደ ናብኡ ቐሪቡ ፡ ዎ መምህር ፡ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብሲ ፡ እንታይ ጽቡቕ ግብሪ እግበር ? በለ ።፲፯ - ንሱ ኸኣ በሎ፡ ንምንታይ ብዛዕባ ጽቡቕ ትሐተኒ ኣሎኻ ? እቲ ጽቡቕሲ ሓደ እዩ። ናብ ህይወት ክትኣቱ እንተ ደሌኻ ግና ፡ እተን ትእዛዛት ሐሉ ።
> ማቴዎስ 19፤16 17
>
> የሱስ ናይ ዘላለም ሂወት ምስተሓተተ ዝመለሰ ትእዛዛት ሓሉ ክትድሕን እንበር አነ ክሞተልካ አይበሎን ፡፡ አብ ካልእ ቦታ ናይ የላለም ምስተጠየቐ ባአይ ጥራሕ ድሕሪ አሚንካ ክትድሕን ኢኻ አይኮነን ዝበሎ በቲ ሐቂ ፈጣሪን ከምኡ ውን ናይ የሱስ ቴእዛዝ ድሕሪ ፍጺምካ ምድሓን ከምዝርከብ ይሕበር ፡፡ እስኪ ቅጻሊ ዓንቀጽ ንርኤ
>
> ፲፰ - ሓደ መራሒ ድማ፡ ዎ ሄር መምህር፡ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኽወርስ እንታይ እግበር? ኢሉ ሐተቶ።፲፱ - የሱስ ከኣ፡ ንምንታይከ ሄር እትብለኒ? ብጀካ ሓደ፡ ንሱ ኸኣ ኣምላኽ፡ ሄር የልቦን።፳ - ነተን፡ ኣይትዘሙ፡ ኣይትቕተል፡ ኣይትስረቕ፡ ብሓሶት ኣይትመስክር፡ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር፡ ዚብላ ትእዛዛት ትፈልጠን ኢኻ፡ በሎ።
> ሉቃስ 18፤18 20
> ሕጂ ወን የሱስ ብዛዕባ ዘላለም ሂወት ክጥየቕ ከሎ ዝሃቦ መልሲ ት እዛዛት ከኽብሩ መኸረ እምበር አነ ክሞተልካ እየ አይበለን ፡፡ ተወሳኺ ወን ቃልዊ ትርጉም ብምሃብ ኮነ ኢልካ ብዝመሰለካ ክትትርጉሞ ይኩን እንበር የሱስ ብሓጺሩ መሊስዎ ገሊጽዎ እዩ ህልኸ ተዘይገበርናዮ እምበር ፡፡
> ፫ - ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካን ነቲ ዝለኣኽካዮ የሱስ ክርስቶስን ኪፈልጡ፡ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዚኣ እያ። ዮሓንስ 17፤3
> የሱስ ከምዝገለጾ ሓደ ፍጣሪን የሱስ ናቱ መልእተና ምኻኑ እንበር ካልእ አይኮነን ፡ ሓደ ሓደ ክሪስትዛን ከረድኡ ከለዉ አምላኽ ናደም ካብ ውሉድ ውሉድካ ተወሊደ ከድሕነካ እየ ኢሉ ቃል አትዩሉ የሱስ ከአ ን ዓና መሢሉ ስጋ ለቢሱ ናዓና ከድሕን ምጸ ይብሉ ፡፡እዚ ሃሳብ ግን ሃንቲ መርቶዖ ዘይብሉ ካብ መስሓፍ ቁዱስ ወጻ ኢ እዩ ፡፡ አብ ብሉይ ይኩን ሓዲሽ ኪዳን አይንረክብን ባአንጻሩ ግን ሰብ ብገያ በደሉን ፣ ሓጢአቱን ይመወት ከምኡ ወን ብዝሰርሖ ሐጢአት ይቅተል እንበር ካል እ ዝሰርሖ ሓጢአት ካል እ ተጠያቒ ወይ ትቀጻዒ ወይ አይቅጻዕን ፡፡ ነዚ ዝድገፍ ጥቅሲ ከአ
> ፴ - ነፍሲ ወከፍሲ ብኣበሳኡ ደኣ ይመውት፡ እቲ መጺጽ ዘቢብ ዝበልዔ ኸኣ ኣስናኑ ይዀዂዎ። ቲንቢተ ኤርሚያስ 31፤30
> ፲፮ - ኣቦታት ብሰሪ ደቆም ኣይሙቱ፡ ደቂ ኸኣ ብሰሪ ኣቦታት ኣይሙቱ። ነፍሲ ወከፍ በብሓጢኣቱ ይሙት። ኦሪት ዘዳግም 24፤16
> አቦ ብወዱ ዘይሕተት ተኾነ ወዲ በቡኡ ከመይ ገርና አዳም ብዝገበሮ ንሕና ተሓተቲ ንኸውን ? ግን ዝኾነ ሰብ ንጹህ ተወሊዱ ብዝገበሮ ሐጢአት ይሕተት ደቂሰባት ወን ንጹህ ከምዝውለድ ናይ ውርሻ ሃጢአት ከምዘይብሎም የሱስ ንሕጻናት እንታይ ይብሎም ?
> ፲፬ - የሱስ ግና ፤ መንግስተ ሰማያት ንኸምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ ፡ ሕደጉ ፡ ቈልዑ ናባይ ንምምጻእ ኣይትኸልክልዎም ፡ በለ። ማቴዎስ 19፤14
>
>
>
> አብ ስቅለት ዘሎ ግጪት
> ሉቃስ 22 ፩ - ፋስጋ ዚበሀል በዓል ቅጫ ድማ ቐረበ።፪ - ሊቃውንቲ ኻህናትን ጸሓፍትን ነቶም ህዝቢ ደኣ ፈሪሆም እምበር፡ ከመይ ገይሮም ከም ዜጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ።
> ፫ - ሰይጣን ግና ናብቲ ኣስቆርታዊ ዚብሀል ይሁዳ አተወ፡ ንሱ ኻብ ቁጽሪ እቶም ዓሰርተው ክልተ እዩ፡
> ፬ - ከይዱ ኸኣ፡ ናብቶም ሊቃውንቲ ኻህናትን ሓላቑ ሓለውቲ መቕደስን ከመይ ገይሩ ኸም ዜትሕዞ ተዛረበ።
> ፲፬ - እታ ሰዓት ምስ በጽሔት፡ ምስቶም ዓሰርተው ክልተ ሃዋርያት ኣብ መኣዲ ተቐመጠ።
> ዮሃነስ 13
> ፩ - የሱስ፡ ቅድሚ በዓል ፋስጋ ኻብዛ ዓለም እዚኣ ናብ ኣቦኡ ዚኸደላ ጊዜኡ ኸም ዝበጽሔት ፈሊጡ፡ ነቶም ዘፍቀሮም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ናቱ ኽሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም።
> ፳፯ - ድሕሪ እታ ቚራስ እንጌራ ኸኣ ሰይጣን ናብኡ ኣተወ። ሽዑ የሱስ፡ ነቲ እትገብሮ ቐልጢፍካ ግበሮ፡ በሎ።
> ሕቶና አብዚ መአስ እዩ ሰዝታን አቲዎ ቅድሚ ፋሲካ ወይስ አብ ፋሲካ ግዜ,
> ማቲዎስ 26
> ፮ - የሱስ ኣብ ቢታንያ ኣብ ቤት ስምኦን፡ እቲ ለምጻም፡ ከሎ፡፯ - ሓንቲ ሰበይቲ፡ ክቡር ቅዱይ ቅብኢ ዝመልኤ ቢልቃጥ ሒዛ፡ ናብኡ መጸት። ኣብ መአዲ ተቐሚጡ ኸሎ ድማ፡ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ።፰ - ደቀ መዛሙርቱ እዚ ርእዮም፡ እዚ ኽንድዚ ዚኣክል ጥፍኣትከ ንምንታይ እዩ?፱ - ንብዙሕ ተሸይጡስ፡ ንድኻታት ግዳ ምተዋህበ ነይሩ፡ ኢሎም ተናደዱ።
>
> ማርቆስ 14
> ፫ - ኣብ ቢታንያ ኣብ ቤት ስምኦን፡ እቲ ለምጻም፡ ኣብ መኣዲ ተቐሚጡ ኸሎ፡ ሓንቲ ሰበይቲ ብዙሕ ዝዋጋኡ ጽሩይ ቅብኢ ናርዶስ ዝመልኤ ቢልቃጥ ሒዛ መጸት። ነቲ ቢልቃጥ ሰቢራ ኸኣ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ።፬ - ሓያሎ ብልቦም እናተናደዱ፡ ንምንታይ እዚ ጥፍኣት ቅዱይ ቅብኢ ዀነ?፭ - እዚ ቕዱይ ቅብኢ እዚ ኻብ ሰለስተ ሚእቲ ዲናር ንዚበዝሕ ተሸይጡስ፡ ንድኻታት ግዳ ምተዋህበ ነይሩ፡ ኢሎም ኰረዩላ።
> ሉቃስ 7
> ፴፮ - ሓደ ኻብ ፈሪሳውያን ድማ ምስኡ ኺበልዕ ለመኖ። ናብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ ኣትዩ፡ ኣብ መኣዲ ተቐመጠ።፴፯ - እንሆ፡ ኣብታ ዓዲ ሓንቲ ሓጢኣተኛ ሰበይቲ ነበረት። ኣብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ ምቕማጡ ምስ ፈለጠት፡ ቅዱይ ቅብኢ ዝመልኤ ቢልቓጥ ኣምጽኤት፴፰ - ብድሕሪኡ ኣብ ጥቓ እግሩ ደው ኢላ እናበኸየት፡ በቲ ንብዓታ እግሩ ኸተጠልቅዮ ጀመረት፡ ብጸጒሪ ርእሳ እናደረዘት እግሩ ትስዕም፡ ቅዱይ ቅብኢውን ትለኽዮ ነበረት
> 1.እቲ ተግባር ይዝተካዘደ አበይ እዩ ? ስምኦን ገዛ ? ወይስ አልአዛር ገዛ?
> 2.ንየሱስ ጨና ዝለከየቶ መን እያ ? ሓንቲ ሰበይቲ ? ወይስ ሓጥያተኛ ዝነበረትሓንቲ ሰበይቲ ? ወይስ ማርያም?
> 3. ከመይ ጌራ ጨና ለክያቶ? አብ ር እሱ ብምፍሳስ ?ወይስ እግሩ ብምልካይ ?
> 4.ዝተቃወምዎ ከ ብ አልመን እዮም? ደቂ መዛምርቱ ኩሎም ? ወይስ ሓደ ሓደ ሰባት እዮም ? ወይስ ካብ ደቂ መዛምርቱ ሓደ ይሁዳ እዩ?
> እቲ መስቀል ከ መን ተሸከሞ ?
> ማርቆስ 15
> ፳፩ - ንሓደ ሓላፍ መገዲ፡ ንስምኦን ቀሬናዊ፡ ኣቦ እስክንድሮስ ሩፎስን፡ ካብ ወፍሪ ኺኣቱ ኸሎ፡ መስቀሉ ኺጸውር ብግዲ ወሰድዎ።
> ዮሃነስ 19 ፲፯ - መስቀሉ ጸይሩ ኸኣ፡ ቀረንቀራ ርእሲ ናብ እትብሀል ስፍራ፡ ብእብራይስጢ ድማ ጐልጎታ እትብሀል፡ ወጸ።
> 4 እቶም ምስ ኡ ተሰቂሎም ዝነበሩ ክፋእ ገበርቲ፡፡
> ሉቃስ 23
> ፴፱ - ካብቶም እተሰቕሉ ገበርቲ ኽፉእውን ሓደ፡ ንስኻ ክርስቶስ እንተ ዄንካስ፡ ንርእስኻን ንኣናን ኣድሕን፡ ኢሉ የላግጸሉ ነበረ።፵ - እቲ ኻልኣዩ ግና፡ ኣታ ኣብዚ ኸምዚ ዝበለ ፍርዲ ኸሎኻኸ፡ ኣምላኽዶ ኣይትፈርህን ኢኻ?፵፩ - ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዚግብኣና ተፈዴና፡ እዚ ግና ሓንቲ ኽፍኣት እኳ ኣይገበረን፡ ኢሉ ገንሖ።
> አብዚ ከም ተረደ አናዮ ሓደ ክጻረፍ ከሎ ሓደ ገንሖ ይብለና፡፡
> ማርቆስ 15
> ፴፪ - ርኢና ኽንኣምንሲ፡ ክርስቶስ ንጉስ እስራኤል ሕጂ ኻብ መስቀል ይውረድ፡ እናበሉ ኣላገጹሉ። እቶም ምስኡ እተሰቕሉውን የላግጹሉ ነበሩ።
> አብዚ ከአ ክልቲአኦም ክላገጽሉ ይሕብረና አየናዮም እዩ ልክዕ?
> 5 የሱስ ዝቀረበሉ ወኒ ተቀቢሉ ?
> ማቲዎስ 27
> ፴፬ - ምስ ሓሞት እተሖሰ መጺጽ ወይኒ ኺሰቲ ሀብዎ። ጥዒሙ ኸኣ ምስታዩ ኣበየ።
> ማርቆስ 15
> ፳፫ - ምስ ከርበ እተሐወሰ ወይኒ ድማ ሀብዎ፡ ንሱ ግና ኣይተቐበለን።
> ተቀቢሉ ዶ አይተቀበለን እዩ ሕቶና፡፡
> 6. የሱስ ተሰቂሉ ድሕሪ ንበል ኮይና ሰዓት ክንደይ ኔሩ ?
> ማርቆስ 15
> ፳፬ - ምስ ሰቐልዎ ድማ፡ ክዳውንቱ ተማቐሉ፡ ንነፍሲ ወከፎም እንታይ ከም ዚበጽሖም ከኣ ዕጭ ኣውደቑ።
>
> ፳፭ - እታ ዝሰቐልዎ ጊዜ ኸኣ ሳልሰይቲ ሰዓት ነበረት።
> ዮሃነስ 19
> ፲፫ - ጲላጦስ ነዚ ዘረባዚ ምስ ሰምዔ፡ ንየሱስ ናብ ወጻኢ ወሲዱ፡ ኣብቲ ጸፍጸፍ ዚብልዎ፡ ብእብራይስጢ ገበታ ዚብሀል ስፍራ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ።፲፬ - ድሮ ፋስጋ፡ ኣስታት ሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ። ንኣይሁድ ከኣ፡ እንሆ ንጉስኩም፡ በሎም።
> ሕቶ ማርቆስ ንግሆ ሰዓት ሰለስተ ተሰቂሉ ካብ በለ ዮሃነስ ድማ ሰዓት ሽዱሽተ ንፍርዲ ቀረበ ካብ በለ ክሕተት ዝግባእ ዘለዎ ሕቶ አሎ ንሱ ድማ ፣ ካብ ፍርድን ስቅላትን አየናዮም ክቅድም ይግባኦ ይበል ህቶ እዩ ? ማንም ሰብ ምስ ዝሕተት ዝምልሶ መጀመርታ ፍርዲ ይቅደም ብምባል እዩ ደሓር ስቅላት ፡፡ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ አስተምህሮ ግን የሱስ ሰዓት ሰለስተ ተሰቂሉ ሰዓት ሽዱሽተ ተፈሪዱ ይብለና ፡፡እዚ አበሃህላ ከመይ ይር እይዎ ? መቸም ክልተ ግዜ ከምዘይተሰቅለ ብ ዕሎም ይዛረቡ እዮም ፡፡
> 7 ምቃብሩ ዝኸዱ ሰባት ክንደይ እዮም ?
> ማቲዎስ 28
> ፩ - ድሕሪ ሰንበት፡ ወጋሕታ እታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን፡ ማርያም ብዓልቲ መግደላ እታ ኻልኣይቲ ማርያምን መቓብር ኪርእያ መጻ።
> ማርቆስ 16
> ፩ - ሰንበት ምስ ሐለፈት፡ ማርያም ብዓልቲ መግደላ ማርያም ኣደ ያእቆብን ሰሎሜን ከይደን ኪለኽያኦ ቕዲት ዐደጋ።፪ - ብቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ፡ ጸሓይ ክትበርቕ ከላ፡ ናብ መቓብር መጻ።
> ዮሃነስ 20
> ፩ - በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ግና ማርያም መግደላዊት፡ ገና ጸልማት ከሎ፡ ኣንጊሃ ናብቲ መቓብር መጸት፡ ነቲ ኣምኒ ኸኣ ካብ ኣፍ መቓብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ።
>
> እስኪ ህቶና የሱስ መይቱ ተቀቢሩ ድሕር ኢልና እተን ንየሱስ ክር አ ዝመጻ ክንደይ እየን? ማቴዎስ ክልተ ማርቆስ ሰለስተ ዮሃነስ ሓደ አየናይ እዩ ሓቂ መንፈስ ዝወረዶ _?
> 8. ማቴዎስ 28
> ፪ - እንሆ፡ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዀነ፡ መልኣኽ እግዚኣብሄር ካብ ሰማይ ወሪዱ፡ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ፡ ኣብ ልዕሊኡ ኸኣ ተቐመጠ።
> ልብ ንበል ድሕሪ አስተው ዒልና ናብ መቃብር ከይደን ዝተባህላ አንስቲ ዘጋተመን መል አኸ ሓደ ምካኑ ይገልጸልና አሎ፡፡
> ማርቆስ 16
> ፭ - ናብ መቓብር ኣትየን፡ ጻዕዳ ኽዳን እተኸድነ በጽሒ ኣብ የማን ተቐሚጡ ረኣያ፡ ሰምበዳ ኸኣ።
> አብዚ ከአ መል አክ ዘይኮነ ሓደ መን እሰይ ምካኑ የረደአና አሎ፡፡
> ሉቃስ 24
> ፪ - እቲ እምኒ ኸኣ ካብቲ መቓብር ተገልቢጡ ረኸባኦ።፫ - ኣብኡ ኣትየን ከኣ ስጋ ጐይታና የሱስ ኣይረኸባን።፬ - ኰነ ድማ፡ ብዛዕባዚ ኺግረማ ኸለዋ፡ እንሆ፡ ብርቕርቕ ዚብል ክዳውንቲ እተኸድኑ ኽልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኤን ደው በሉ።፭ - ፈሪሄን ገጸን ናብ ምድሪ ምስ ኣድነና ኸኣ፡ ንሳቶም፡ ንምንታይከ ነቲ ህያው ኣብ ማእከል ምዉታት ትደልያኦ ኣሎኽን?
> ማርያም ዝረአየቶም ክልተ መል አክቲ ጻዕዳ ተኽዲኖም አብ መቃብር ኮፍ ኢሎም _?
> ሕቶ ማቲዎስ አብ አፍደገ መቃበር አብ እምኒ ሓደ መላክ ኔሩ ኢሉና ማርቆስ ከአ ሃደ መን እሰይ በለና ሉቃስ ከአ ክልተ ሰባት ከሙ ከአ ዮሃነስ ክልተ ጻዕዳ ተከድኑ ምል አክ በለና አየናይ ን እመኖ ?
> 9. ጸሐይ ምስ ወጸ ወይስ ብጸልማት ከሎ?
> ማርቆስ 16
> ፪ - ብቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ፡ ጸሓይ ክትበርቕ ከላ፡ ናብ መቓብር መጻ።
> ዮሃነስ 20
> ፩ - በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ግና ማርያም መግደላዊት፡ ገና ጸልማት ከሎ፡ ኣንጊሃ ናብቲ መቓብር መጸት፡ ነቲ ኣምኒ ኸኣ ካብ ኣፍ መቓብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ።
>
> 10.ማተዎስ 28>፭ - እቲ መልኣኽ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን፡ ንስኻትክንሲ ነቲ እተሰቕለ የሱስ ትደልያ ኸም ዘሎኽን፡ እፈልጥ ኣሎኹ እሞ፡ ኣይትፍርሃ።፮ - ከምቲ ዝበሎ፡ ተንሲኡ እዩ እሞ፡ ኣብዚ የሎን። ነታ ጐይታ ተነቢርዋ ዝነበረ ስፍራ፡ ንዕነ ርኣያ።፯ - ቀልጢፍክን ደኣ ኺዳ እሞ፡ ካብ ምውታት ከም ዝተንስኤ፡ ንደቀ መዛሙርቱ ንገራኦም። እንሆ፡ ናብ ገሊላ ኪቕድመኩም እዩ፡ ኣብኡ ኽትርእይዎ ኢኹም። እንሆ፡ ነገርኩኽን።፰ - ካብቲ ምቓብር ብፍርሃትን ብብዙሕ ሓጐስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ፡ ንደቀ መዛሙርቱ ኺነግራኦም ጐየያ።፱ - ንደቀ መዛሙርቱ ኺነግራ ኪኸዳ ኸለዋ፡ እንሆ፡ የሱስ ተጓነፈን፡ ከመይ ኢኽን፡ ከኣ በለን። ንሳተን ቅርብ ኢለን፡ እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ።፲ - ሽዑ የሱስ፡ ኣይትፍርሃ፡ ኪዳ እሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ኪኸዱ ንገራኦም፡ ኣብኡውን ኪርእዩኒ እዮም፡ በለን።
> ዮሃነስ 20
> ፪ - ስለዚ ንሳ ጐይያ፡ ናብ ስምኦን ጴጥሮስን ናብቲ የሱስ ዜፍቅሮ ኻልእ ወደ መዝሙርን መጺኣ፡ ንጐይታና ኻብ መቓብር ወሲዶምዎ፡ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይንፈልጥን፡ በለቶም።
> አብዚ ካል አይ ጥቅሲ ዮሃነስ ከምዘይ ረ አየቶ ጌሩ ይነግረና አሎ፡፡
>
> 11. ን ዓሰርተ ክልተ ወይስ ን ዓሰርተ ሓደ ?
>
> ማርቆስ 16
> ፲፬ - ድሕሪኡ ነቶም ዓሰርተው ሓደ፡ ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ፡ ተጋህደ፡ ነቶም ተንሲኡ ዝረኣይዎ ኣይኣመንዎምን እዮም እሞ፡ ስለቲ ዘይምእማኖምን ትሪ ልቦምን ከኣ ዘለፎም።
> 1 ቆሮንጦስ 15
> ፬ - ተቐብረ ኸኣ፡ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዚብልዎ፡ ብሳልሰይቲ መዓልቲውን ተንስኤ፡፭ - ንኬፋ፡ ደሓርውን ነቶም ዓሰርተው ክልተ ተራእየ፡
> ]መይቱ ተሲኡ ካብ ተባህለ ንክንደዮም እዩ ተራእየ ን ዓሰርተ ክልተ ወይስ ን ዓሰርተ ሓደ ?
> እንበ አር የሱስ ተሰቂሉ ኢሎም ይ አምኑ ድህሪ ኮይኖም እኩል መርትዖ ክህልዎም ይግባእ ክልተ ዝጋጮ ሃሳብ መርትዖ ክኸውን ክቀርብን አይክ አልን እዮ ፡፡ ሐደ ድሕሪ ተቀቢልና እቲ ካሊእ ክንነጽጎ ኣሎና፡፡ ወይ ድማ ክሊቲኡ ክንቅበሎ የብልናን ደሃር ከአ የሱስ ክተሓዝን ክግደፍን ዘይነበሩ ሰባት ከመይ ጌሮም ብያዕባ ናይ የሱስ ምስቃል ይምስክሩ፡፡
> ማቴዎስ 26
> ፶፮ - እዚ ዂሉ ግና እቶም መጻሕፍቲ ነብያት ምእንቲ ኺፍጸሙ ዀነ። ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ዂሎም ሓዲጎምዎ ሀደሙ።
> ስለዚ እዚኦም ገዲፈሞ ዝሃደሙ ደቂ መዛምርቱ ብዛዕባ የሱስ ክዛረቡ አይከእሉን፡፡ ዘይረአየ ሰብ ንምስከር አይበቅዕን ፡፡
>
> ማርቆስ 15
> ፳፩ - ንሓደ ሓላፍ መገዲ፡ ንስምኦን ቀሬናዊ፡ ኣቦ እስክንድሮስ ሩፎስን፡ ካብ ወፍሪ ኺኣቱ ኸሎ፡ መስቀሉ ኺጸውር ብግዲ ወሰድዎ።፳፪ - ናብ ቦታ ጐልጎታ፡ - ትርጓሚኣ፡ ቦታ ኣዕጽምቲ ርእሲ፡ - ወሰድዎ።፳፫ - ምስ ከርበ እተሐወሰ ወይኒ ድማ ሀብዎ፡ ንሱ ግና ኣይተቐበለን።፳፬ - ምስ ሰቐልዎ ድማ፡ ክዳውንቱ ተማቐሉ፡ ንነፍሲ ወከፎም እንታይ ከም ዚበጽሖም ከኣ ዕጭ ኣውደቑ።
>
>
> በዚ ጥቅሲ ንርዶኦ ዝተሰቅለ ስሞን እምበር የሱስ አይኮነን ምክንያቱ መስቀሉ ኺጸውር ብግዲ ወሰድዎ።፳፪ - ናብ ቦታ ጐልጎታ፡ ዝተሸከመ ስምኦን እዩ፡፡ስለዚ በዚ ዓንቀጽ የሱስ አይተስቅለን ፡፡ እሞ እንታይ ደአ ስም ኦን ተሰቂሉ ከሎ (( የሱስ )) ዝበል እንታይ አምጾ እዚ ከአ ግልጺ እዩ አብ ሓደ ሕደ መጽሓፍቲ ክቀያየር ንሪኦ፡፡መበል 25 ጥቅሲ ተረደአና ስም ኦን ከም ተሰቅለ እያ ተረደአና፡ አብ መ.ቅ ናይ ዮሃነስ ራእይ 22 18የሎ አንቅጽ ምግዳልን ምውሳክን ሃደገኛ ምካኑ ይገልጽ ከም ኡ ተከይኑ ንምንታይ ተወሲክዎ ? እቲ ሕጊ ም.ቅ ዝሓትሙ ሰባት አይምልከቶምን ማለት ድዩ ? እዚ ኩሉ ዝተሰቅለ ስም ኦን ከሎ የሱስ ንምባል ድዩ፡፡ ዘሔዝን ግን ክርስትና አመንቲ ሕቶ ዘይምሕታቶም እዩ በብ ግዜ ኡ ዝወሃቦም አሜን እንዳበሉ ምቅባል ከም ባህሊ ገሮሞ ወሲደሞ፡፡
> ብክርስትና የሱስ መይቱ ተሰቂሉ እንተተባህለናቱ ሙማት ነዓኦም እንታይ ትርጉም አለዎ ምክንያቱ ናይ
> ግብረ ሓዋርያት 5
> ፴፩ - ንእስራኤል ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ምእንቲ ኺህብሲ ኣምላኽ ንእኡ ራእስን መድሓንን ገይሩ ናብ የማኑ ልዕል ኣበሎ።
> ሞተ ተተባህለ እካ ንደቂ እስራኢል ሐጥአትን ስርየትን ሞይቱ እንበር ካብ እስራኢል ወጻኢ አይመጸንእንተኮነ ብክርስትያን አበሃህላ እየሱስ ተሰቂሉ ዝተባህለ ንር አይ ፡፡
> ሉቃስ 24
> ፴፮ - እዚ ኺዛራረቡ ኸለዉ ኸኣ፡ የሱስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ፡ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን፡ በሎም።፴፯ - ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረኣዩ መሲልዎም፡ ፈሪሆም ሰምበዱ።፴፰ - ንሱ ኸኣ፡ እንታይ ኴንኩም ኢኹም እትስምብዱ፡ ከምዚ ሓሳብከ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዐል?፴፱ - ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ርኣዩ። ከምዚ ንኣይ ዘሎኒ እትርእይዎ ዘሎኹም፡ ንመንፈስሲ ስጋን ዓጽምን የብሉን እሞ፡ ኣረምሲስኩም ርኣዩኒ፡ በሎም።፵ - እዚ ኢሉ ኣእዳዉን ኣእጋሩን ኣርኣዮም።፵፩ - ንሳቶም ከኣ ተገሪሞም፡ ብሓጐሶም ምኽንያት ገና ምእማን ሰለ ዝሰኣኑ፡ ንሱ፡ ገለ ዚብላዕዶ ኣብዚ ኣሎኹም? በሎም።፵፪ - ንሳቶም ከኣ ምቃል ጥቡስ ዓሳን ጐጎ መዓርን ሀብዎ።፵፫ - ተቐቢሉ ኣብ ቅድሚኦም በልዔ።
> እቶም ሃዋርያት ዝሰንበዱ መንፈስ ዝረአዩ መሢልዎም ድዩ ፡፡ እየሱስ መንፈስ ከምዘይኮነ አረዲእዎም እዩ ፡፡ መንፈስ አጽሚ ስጋ ከምዘይብሉ ነጊርዎም ፡፡ ንሱ ግን አጽሚ ስጋ ከምዘለዎ ነጊርዎም አር ኢዎም ፡፡ መንፈስ አይበሊእን እዩ ፡፡ የሱስ ግን በሊኡ መንፈስ ከምዘኮነ አር እዎም፡፡ ስለዚ ካብ ሞት ዝተስ እ መንፈስ ከም ዝቅየር ርግጽ እዩ ፡፡የሱስ ናብ መንፈስነት ድሕሪ ዘይተቀይሩ ክርስቲያን ሞይቱ ዝብልዎ አበሃህላ ከመይ ይሪእዎ፡፡

Last Updated (Monday, 01 August 2011 15:55)